Tuesday, October 9, 2018

"đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh" (Nguyễn Du)

Một mình lưỡng lự canh chầy
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
(Nguyễn Du) Kyoto
Chiang Mai

No comments:

Post a Comment