Friday, July 6, 2018

Cao Đồng Khánh

Nghe Cao Đồng Khánh đọc bài thơ Uẩn Tình Kẻ Xa Xư


Cao Đông Khánh đọc thơ "Uẩn Tình Kẻ Xa Xứ"
No comments:

Post a Comment