Sunday, January 28, 2018

Lý Ốc BR


Căn Nông Trang Bị Bỏ Rơi
Abandoned Farmhouse
Poem by Ted Kooser

He was a big man, says the size of his shoes
on a pile of broken dishes by the house;
a tall man too, says the length of the bed
in an upstairs room; and a good, God-fearing man,
says the Bible with a broken back
on the floor below the window, dusty with sun;
but not a man for farming, say the fields
cluttered with boulders and the leaky barn.

Ổng rất to con, cở số giày của ổng đang nằm lăn
lóc bên đống chén dĩa bể bên góc nhà nói thế;
một người đàn ông cao ráo, chiều dài của chiếc giường
trong phòng ngủ trên lầu nói thế, người kính, sợ-Chúa,
Cuốn Thánh Kinh rách bươm trang bìa sau
nằm  trên nền dưới cửa sổ, đầy bụi với nắng cho biết vậy;
ấy nhưng mà lại chẳng đúng là một nhà nông,
thì chính cánh đồng bừa bộn đá và kho lúa giột nước nói thế.

 A woman lived with him, says the bedroom wall
papered with lilacs and the kitchen shelves
covered with oilcloth, and they had a child,
says the sandbox made from a tractor tire.
Money was scarce, say the jars of plum preserves
and canned tomatoes sealed in the cellar hole.
And the winters cold, say the rags in the window frames.
It was lonely here, says the narrow country road.

Một người phụ nữ sống với ổng, vách tường phòng ng
dán giấy tím hoa cà và các ngăn kệ nhà bếp
lót  vải  không thấm dầu, và họ có một đứa con, nói vậy,
cái vỏ xe kéo cũ làm bồn chơi cát nói vậy.
Tiền nong không khá, những keo mứt trái mận
và nhiều lon cà chua  đầy trong ngăn hầm thú nhận.
Và những mùa đông lạnh, nhiều miếng giẻ lèn khung cửa sổ nói thế.
Cảnh nơi đây quạnh vắng, con đường nhà quê nhỏ hẹp cho thấy.

Something went wrong, says the empty house
in the weed-choked yard. Stones in the fields
say he was not a farmer; the still-sealed jars
in the cellar say she left in a nervous haste.
And the child? Its toys are strewn in the yard
like branches after a storm—a rubber cow,
a rusty tractor with a broken plow,
a doll in overalls. Something went wrong, they say.

Có điều gì xảy ra không hay, căn nhà trống trơn
giữa cỏ hoang-đầy nghẹt cho biết. Đá sỏi trộn trong đất
thừa nhận ổng chẳng phải một nông gia; Những keo lọ còn niêm kín
trong ngăn hầm  nói lên người phụ nữ rời trong sự vội vàng.
Và đứa bé? Đồ chơi của nó rải rác trong sân
như cây cối sau trận bão - một con bò nhựa,
một chiếc xe kéo rỉ sét cái giàn cày bị gãy,
một con búp bê mặc bộ quần áo yếm. Có điều gì xảy ra không hay, họ nói.

Northwest, January 2018
Ốc BR phiên dịch

No comments:

Post a Comment