Thursday, December 14, 2017

Lâm Hảo Dũng
  

Khi Ở Stone Park –Georgia


* Gởi Trần Phù Thế & Phan Nguyên


trăm năm vó ngựa còn ghi dấu
thành bại nằm trong lịch sử buồn
chiến sĩ ngạo cuồng hơn tráng sĩ ?
súng dài ngang dọc trước đao gươm ?

đứng trong thành núi nghe chân đá
vẳng tiếng kèn lên điệu thúc quân
Bắc Nam đã một thời chinh chiến
hòa kết niềm tin chảy một dòng…

sẽ không còn thấy không gian trước
một bóng cờ bay hiệu tướng Lee
ngày sau thấp thoáng người kiêu bạt
hồn gió mưa về khi bước đi…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)

Ảnh: Stone Park- Georgia-US-10-17
Van,BC-Can- Nov 3-17- 8H18’am

No comments:

Post a Comment